Экзамены

О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2021/2022 учебном году

28.08.2021

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

 

Министерство образования Республики Беларусь

    ПАСТАНОВА

 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

21 июня 2021 г. № 129

г.Мінск

 

 

г.Минск

О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2021/2022 учебном году

 

       

 

 

На основании пункта 4 статьи 165 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, и формы проведения выпускных экзаменов в 2021/2022 учебном году:

1.1. по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования обязательными являются:

«Белорусский язык» в письменной форме;

«Русский язык» в письменной форме;

«Математика» в письменной форме;

1.2. для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на II ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с учебными предметами, указанными в абзацах втором-четвертом подпункта 1.1 настоящего пункта, обязательным является «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык» в письменной форме;

1.3. для учащихся базовой школы – колледжа искусств, средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования наряду с учебными предметами, указанными в абзацах втором-четвертом подпункта 1.1 настоящего пункта, обязательным является выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств, который проводится в практической форме;

1.4. по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования обязательными являются:

«Математика» в письменной форме;

«Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме;

«Иностранный язык» в устной форме;

«История Беларуси» в устной форме;

1.5. для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на III ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с учебными предметами, указанными в абзацах втором–пятом подпункта 1.4 настоящего пункта, обязательным является «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык» в письменной форме;

1.6. для учащихся средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования наряду с учебными предметами, указанными в абзацах втором–пятом подпункта 1.4 настоящего пункта, обязательным является выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств, который проводится в практической форме.

 1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.

 

Министр                                                                          И.В.Карпенко

 

свернуть

Як зладзіцца з экзаменацыйным стрэсам

10.05.2019

Парады выпускнікам

 

 

Як зладзіцца з экзаменацыйным стрэсам:

 

 • Праверце сябе

Вы б не змаглі навучацца па дадзенаму курсе ціспрабавацьздаць той цііншыпрадмет, калі б у вас не было на тое здольнасцяў. Гэтазначыць, штокалі вы падрыхтуецеся да іспытуналежнымчынам, то абавязковаягоздасце, без лішнягахвалявання і турботы.

 • Не спрабуйцебыцьдасканалым

Спрабавацьзаўсёдыбыцьпаспяховым і цягнуцца да зорак - гэтавыдатна. Але пры

гэтымнеабходнапрытрымлівацца балансу. Думаючы, штоадзнакаменшчым“выдатна”азначае“правал”, падвяргаецесябебескарыснамустрэсу. Неабходназаўсёдыімкнуццарабіцьусё добра, але забываць, штоніхто не можазаставаццадасканалым.

 • Плануйце і прадпрымайцепаслядоўнаякрокі для пераадоленняпраблем

Калі вы штосьці не разумееце ў матэрыяле курсу, то звернецеся за дапамогай да

педагога цісябра. Праблемынеабходнавырашаць у корані.

 • Не трымаецеўсё ў сабе

Шукаючыпадтрымку ў сяброў і падзяляючыся з імісваіміпраблемамі, вы тымсамымзначназмяншаеце сваю трывогуперадхуткіміспытам.

 • Гледзіце наўсё ў перспектыве
 • Іспытымогуцьздавацца вам самайзначнайпадзеяй на дадзенымомант, але ў
 • ракурсе ўсяговашагадалейшагажыцця - гэтаўсяготолькіневялікаячастка.
 • Пакіньце для падрыхтоўкі да іспыту досыць часу, каб не паўстала сітуацыя, калі трэба прачытаць увесь матэрыял курсу за апошнюю хвіліну. Гэты падыход дазволіць значна ўзмацніць упэўненасць у сваіх сілах і зменшыць прадэкзаменацыйны стрэс, бо вы будзеце ведаць, што выдаткавалі сапраўды часу на падрыхтоўку і падрыхтаваліся добра.
 • Складзіце расклад сваёйпадрыхтоўкі да іспыту, каб вы змаглісачыцьза часам. Пакіньцедосыць часу для адпачынку, кабпазбегнуцьператамленняў.
 • Эксперыментуйце з розныміметодыкаміпадрыхтоўкі, кабзаняткісталі для вас свайго роду забаўкай, і тадывашаматывацыяўзмоцніцца.
 • Не піце шмат кавы, газаваныхнапояў: кафеіняшчэбольшузбудзіць ваш мозг і зробіцьягоменейуспрымальным да інфармацыі. Піцебольш воды. Сілкуйцесячасцей і правільна, бо ў перыядпадрыхтоўкі мозгу патрабуеццабольшпажыўныхрэчываў.
 • Рабіце фізічныя практыкаванні. Рэгулярная, але ўмераная фізічная нагрузка надасць энергіі і зменшыць адчуванне стрэсу.
 • Паспрабуйцедыхальнуютрэніроўку і іншыяспосабы для паслаблення і пераадоленністрэсу. Гэтадапаможазняцьнапругу, павялічыцьувагу, а таксамапалепшыць сон.
 • Пазбягайцепанікі. Нерваваццаперадіспытам - гэта натуральна, але ўпадаць у панікунепрадуктыўна, бо вы не зможацедумаць ясна.
 • Самыхуткі і найболейэфектыўныспосабпераадоленняадчуваннястрэсу і панікі - гэтазаплюшчыцьвочы і зрабіцьнекалькіпавольных, глыбокіхуздыхаў. Удыхпавіненбыцьудва разу карацейвыдыху. Такое дыханнесупакоіцьусювашунервовуюсістэму. Адначасоваможнапрагаварыцьпрасябенекалькіразоў: "Я спакойны і паслаблены" ці "Я ведаю, што смогу гэтазрабіць, і зраблюгэта добра". Калі вы адчуваеце ў сваёйгалавепустэчу - не панікуйце! Калі вы ўсё ж не можацеўспомніцьнеабходнуюінфармацыю, пераходзіце да іншагапытання, вернецеся да гэтагапытанняпазней.
 • Пасляіспыту не трэба дарма марнаваць час, асуджаючы і крытыкуючысябе за тое, што, па вашыммеркаванні, вы зрабілі не так. Павіншуйцесябе за тыярэчы, якія вы зрабіліправільна. Калііспытысапраўдыпрымушаюць вас пачуваццанездаровым, турбуюць, не хавайцесваіхпачуццяў. Пагаворыце з блізкіміпра свае адчуванні - гэтаадзіныспосабатрыманнядапамогі і падтрымкі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як падрыхтавацца да здачы экзаменаў

 

 • Спачатку падрыхтуйце месца для заняткаў: прыбярыце са стала лішнія рэчы, зручна размесціце патрэбныя падручнікі, дапаможнікі, сшыткі, паперу, алоўкі і г.д.
 • Можна ўвесці ў інтэр'ер пакоя жоўты і фіялетавы колеры, паколькі яны павялічваюць інтэлектуальную актыўнасць. Для гэтагабываедосыцьякога-небудзьмалюначка ў гэтыхтонах.
 • Складзіце план заняткаў. У залежнасці ад таго, "жаўрук" вы ці "сава", максімальнавыкарыстоўвайцеранішніяцівячэрніягадзіны. Складаючы план на кожныдзеньпадрыхтоўкі, неабходнавыразнавызначыць, якіяменавітачасткі і тэмы вы будзецевывучаць.
 • Пачніце з самагацяжкага - з той часткі, яківедаецегоршусяго Але калі вам цяжкаможнапачаць з тагоматэрыялу, які вам найболейцікавы і прыемны, - так лягчэйувайсці ў працоўнырытм.
 • Чаргуйцезаняткі і адпачынак. Напрыклад, 40 хвілінзаняткаў, затым 10 хвілін - перапынак. Можнатым часам памыць посуд, паліцькветкі, зрабіцьзарадку, прыняць душ.
 • Не трэбаімкнуцца да таго, кабпрачытаць і вывучыць на памяць увесь падручнік. Карыснаструктуравацьматэрыял за кошт складанняпланаў, схем, прычымпажадана на паперы. Планы карысныя і таму, штоіхлёгкавыкарыстоўвацьпрыкароткімпаўторыматэрыялу.
 • Выконвайце як мага больш розных тэстаў па прадмеце. Гэтыятрэніроўкіазнаёмяцьсаструктурайтэставыхзаданняў.
 • Трэніруйцеся з секундамераму руках, засякайце час выкананнятэстаў.
 • Рыхтуючыся да іспытаў, ніколі не думайцепратое, што не зладзіцеся з заданнем, а насупраць, уяўнамалюйцесабекарцінутрыўмфу.
 • Пакіньцеадзіндзеньперадіспытам на тое, кабізноўпаўтарыць усе планы адказаў, спыніццана самых цяжкіхпытаннях.
 • Выпрабуйцесябе ў папярэднімтэставанні, для тагокабадчуцьатмасферу на тэставанні, пазнацьузровеньсваіхздольнасцяў, выявіцьпрабелы ў ведах.
 • Напярэдаднііспытунеабходнаадпачыць.. Выспіцеся як мага лепш, кабустацьадпачылым, з адчуваннемздароўя і сілы.
 • У месца правядзенняэкзамену вы павінныз'явіцца, не спазняючыся, лепш за паўгадзіну да пачаткутэста.

 

Экзамен – гэта своеасаблівая барацьба, у якой трэба выявіць сябе, паказаць свае магчымасці і здольнасці!

 

 

Памятка для бацькоў па выбары прафесіі

Паважаныя таты і мамы!

Выбар прафесіі - важная і адказная справа!

 • Выбірая прафесію, трэба ўлічваць у першую чаргу інтарэсы дзіцяці, яго схільнасці, здольнасці, жаданні і толькі потым сямейныя традыцыіі інтарэсы.
 • Дайце свайму дзіцяці права выбару будучай прафесіі.
 • Абмяркоўвайце разам з нім магчымыя "за" і "супраць" абранай прафесіі.
 • Разглядайце выбар будучай прафесіі не толькі з пазіцыі матэрыяльнай выгады, але і з пазіцыі маральнага задавальнення.
 • Улічвайце ў выбары будучай прафесіі асобасныя якасці свайго дзіцяці, якія неабходны яму ў дадзенай спецыяльнасці.
 • Калі ўзнікаюць рознагалоссі ў выбары ў прафесіі, выкарыстоўвайце магчымасць параіцца са спецыялістамі.
 • Падтрымлівайце дзіця, калі ў яго ёсць цярпенне і жаданне, каб яго мара спраўдзілася.
 • Калі ваша дзіця памылілася ў выбары, не карайце яго за гэта. Памылку можна выправіць.
 • Калі ваша дзіця рана захапіўся нейкай прафесіяй, дайце яму магчымасць падтрымліваць гэту цікавасць з дапамогай літаратуры, заняткі ў кружках і г.д.
 • Памятайце, што дзеці пераймаюць традыцыі адносін да
 • прафесіі ад сваіх бацькоў!

 

 

свернуть

Экзамен - вера в себя!

01.09.2018

 

 

ЭКЗАМЕН - это соревнование, и к не­му надо быть готовым не только интел­лектуально, но и психологически. Поло­жительный настрой и уверенность в себе обеспечивают 50 процентов успе­ха в этой борьбе.

 

Приём «5 шагов»

СОСТАВЬТЕ чёткий план подготовки к экзаме­нам. Рассчитайте дни и распределите темы, но помни­те, что последние сутки должны быть посвящены повторению и обобщению пройденного материала.

Обязательно чередуйте отдых и занятия. Для абиту­риентов и студентов 50-60 минут занятий, 10 - перерыв. В перерыве лучше заняться механической работой, не "загружая" голову (помыть посуду, подмести пол и т. д.).

При подготовке наше внимание рассеивается. Что­бы этого не происходило, уберите все лишние предме­ты со стола.

В комнате должен быть свежий воздух, по линии взгляда хорошо повесить картину или коллаж, где были бы жёлтый, голубой, фиоле­товый - эти цвета повышают эффективность занятий.

Поставьте сирень или за­жгите аромалампу с запахом цитрусовых, эти запахи бодрят и благотворно влияют на память.

Включите спокойную фо­новую музыку, чтобы не от­влекаться на посторонние звуки. Дольше удержать вни­мание на изучаемом предме­те помогает приём "пять ша­гов" - обзор, вопрос, изуче­ние, пересказ, обзор. Выпол­няется он так:

Шаг 1. Вы просматривае­те материал и бегло его чи­таете, чтобы получить общее представление о пред­мете.

Шаг 2. Вы придумываете к каждой теме, заголовку или, если необходимо, к каждому абзацу по одному воп­росу (желательно их запи­сать).

Шаг 3. Вы внимательно читаете текст, по ходу чте­ния пытаясь найти ответы на поставленные вопросы.

Шаг 4. Вы отвечаете на эти вопросы.

Шаг 5. Вы ещё раз про­сматриваете материал, вни­мательно изучая трудные места.

Если вы испытываете сильное волнение перед экза­меном, попробуйте приме­нить некоторые психологиче­ские методы. Один из них на­зывается "доведение до аб­сурда". Вы представляете се­бе полный провал и неудачу, и так много раз. Доводите си­туацию в своём воображении до абсурда, и, когда придёте на настоящий экзамен, вам будет намного легче. Лучше, если вы не будете ждать, а сразу пойдёте в аудиторию.

Очень важно высыпаться перед экзаменом, даже если осталось 1-2 билета, лучше их не выучить, чем пойти на экзамен сонным.

 

Поиграйте в ассоциации

УЖЕ давно существуют эффективные способы запо­минать учебный материал, только, к сожалению, учащиеся мало о них знают.

Очень хороший способ за­поминать - это рассказывать выученный материал вслух, например собаке или кошке. Если экзамен устный, то для выработки чёткой и внятной речи наговаривайте ответы на магнитофон, стоя перед зер­калом. Это мобилизует чело­века и вводит его в состоя­ние лёгкого волнения, при­ближающееся к тому, кото­рое люди испытывают на эк­замене. Попутно магнитофон­ная запись позволит вам уз­нать, чётко ли вы говорите, поймут ли вас. Зеркало поз­волит посмотреть на себя со стороны - насколько уверен­но вы выглядите, убедитель­ны ли ваша мимика и жесты.

При запоминании не за­учивайте текст целиком. Структурируйте материал в логическую цепь. Для этого хорошо использовать картин­ки, схемы, планы, это активизирует зрительно-образную память, которая у большин­ства людей развита лучше, чем механическая. Обяза­тельно записывайте и зари­совывайте их на бумаге - потом это поможет вспом­нить всё на экзамен. Как это ни  покажется странным, но написание шпаргалок тоже помогает структурировать и запоминать материал,  но вам совсем не обязательно ими пользоваться.

Для того чтобы легко запомнить какие-либо списки, данные в точной последовательно­сти, придайте им смысловую струк­туру. Придумайте с первыми буквами, слогами или слова­ми связные предло­жения.

Все с детства помнят считалочку про цвета радуги: "Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан", а вот астрономы придумали се­бе другую считалочку, чтобы запомнить последователь­ность планет. "Морской Вол Замучил Молодого Юн­гу, Совершенно Утомив Нес­частного Подростка" - Мер­курий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Неп­тун, Плутон.

Еще один способ запом­нить всё в точном порядке  - это "привязать" каждое слово к уже имеющейся последовательности. Например, мысленно пронумеруйте все предметы в  вашей   квартире начиная от двери. Например: вешалка  -    водород, зеркало - литий, подставка для обуви - натрий, и так далее вся таблица Менделеева. Причём этот список вы можете использо­вать для неограниченного числа последовательностей.

Ассоциативный метод позволяет запоминать большое количество иностранных слов или непонятных терми­нов. Например, английское слово "роог" [пу'а] - "бед­ный". Придумываем образ, созвучный со значением, - "духи (ПУА-зон) не для БЕДНЫХ". Главное - про­явить фантазию, и вы найдё­те на каждое слово свою ас­социацию, необязательно, чтобы она точно передавала произношение, его вы всё равно запомните. Есть инте­ресная особенность: чем неприличнее и вычурнее об­раз, тем он легче запоминается.

свернуть

Начинается период больших экзаменов

01.09.2018

 

 

Начинается период больших экзаменов - выпуск­ных и вступительных. А можно ли с помощью уме­ло составленной трапезы сдать их на "отлично"?

 

НАША умственная деятельность - это ре­зультат биохимических процессов, происходя­щих в клетках мозга. И чтобы эти процессы протекали  гладко, надо обеспечить мозг всем необходимым для его работы. Поэтому правильно    составленное меню - одно из слагаемых успеха. Клетки головного мозга в качестве питания признают исключительно глюко­зу, которую поглощают в огромных коли­чествах. Американские медики из Универси­тета Иллинойса провели эксперимент - у крыс, ищущих путь в лабиринте, измерили уровень глюкозы в части мозга, ответственной за ориентацию. Опыт показал, что умственная деятельность буквально "сжигает" глюкозу: в работающей части мозга   её уровень оказался ниже на 30%,   чем в других, не связанных с ориентацией.

 

«Умные» продукты излишне калорийны

САМЫЙ простой и быстрый способ "зарядить" организм глю­козой - это съесть чего-нибудь сладенького: конфеты, мороженое, варенье или шоколад. Они быстро рас­щепляются до глюкозы, и прилив энер­гии ощущается практически моментально.

Однако "сладкая диета" хороша как разовая помощь непосредственно во время "мозгового штурма". Длительно её соблюдать нельзя: она очень калорийна и ведёт к проблемам с лишним весом. Если вам предстоит учебный марафон, нужно позаботиться о том, чтобы питание было сбалансированным и разнообразным.

Получить глюкозу можно и из полезных продуктов. Поскольку глюкоза со­держится в составе углеводов, на вашем столе обязательно должны присутство­вать молоко, каши и хлеб грубого помола. Большое количество крахмала, а значит, и глюкозы, содержат карто­фель, свёкла, морковь и бобовые (фа­соль, горох и чечевица). Неплохо накануне экзаменов поба­ловать себя сладкими фруктами и ягода­ми, которые содержат другое любимое лакомство мозга – фруктозу. Земляника, клубника, черника, клюква содержат от 4 до 10% натуральных сахаров - глюкозу, фруктозу и сахарозу, которые прекрасно усваивают­ся организмом, а помимо этого и другие полезные ве­щества.

 

 

Не глюкозой единой

В ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ пору почаще устраивайте рыбные дни. В рыбе содержатся не только вещества, активи­зирующие работу мозга, но и йод, недостаток которого чреват ослаблением умст­венной деятельности. По­мимо этого в рыбе есть холин и лецитин - вещества, необходимые мозгу при дли­тельной работе.

Бороться с усталостью, кото­рая неизбежна при длительной умственной работе, помогают  продукты, содержащие витамины группы В, - мясо, рыба, орехи, каши и ржаной хлеб, нормализуют рабо­ту нервной системы, мышц и сердца.

 

И спать, спать, спать...

НО ОДНИХ "умных" продуктов недостаточно. Кроме того, очень важно перед «моз­говым штурмом» хорошо выспаться. Клеткам мозга, чтобы не "сломаться", необходимо периоды активной деятель­ности чередовать с отдыхом. При беспе­ребойной работе может запросто "по­ехать крыша". Утром непременно сде­лайте зарядку. Перед экзаменом хоро­шо бы прогуляться пешком - мозг зани­мает первое место среди крупных орга­нов человека по потреблению кислоро­да, и недостаток свежего воздуха чреват серьёзными сбоями в его работе.

 

свернуть

На экзамены – без страха

01.09.2018

На экзаменыбез страха

(для детей и их родителей)

 

Тормоза

и стимуляторы

ЭКЗАМЕН - это всегда стресс, сопровождающийся выбросом адреналина. Повышаются тревожность, потоотделение, возникают страх и проблемы с кишечником (живот «крутит», понос). Но спасаться от тря­сущихся поджилок валерьян­кой можно не всем. Для мни­тельных, тревожных людей применение простых успока­ивающих средств оправдан­но. Но седативные препараты не только снимают мандраж, они «тормозят» все реакции и, главное, работу головно­го мозга. Поэтому, если ваш ребёнок уравновешен и отли­чается хорошей реакцией, он и сам способен справляться со стрессом. Успокаивающие средства только помешают ему сосредоточиться.

Некоторые в ходе подготов­ки к экзаменам усиленно пьют ноотропные препараты, чтобы запомнить как можно больше материала в короткий срок.

Эти препараты действи­тельно повышают актив­ность головного мозга за счёт улучшения обменных про­цессов и кровообращения. Однако неправильное при­менение ноотропов может вызвать гиперстимуляцию мозга, которая сопровожда­ется повышенной раздражи­тельностью, возбудимостью, нарушением сна, и даже спровоцировать приступы эпилепсии или мигрени. Поэто­му ноотропы и любые другие подобные препараты должны назначаться подросткам толь­ко после специальных обсле­дований.

Без перерыва недалеко до срыва

НЕ   ДОПУСКАЙТЕ перегрузок. Через каждые 40-45 минут сидения над учебниками надо устраи­вать 5-10-минутные переры­вы - прогуляться, послушать музыку, можно даже заняться домашними делами: помыть посуду, постирать бельё. Это ведь тоже смена деятельно­сти. В какое время лучше всего запоминается материал, зависит от состояния нерв­ной системы. Не заставляй­те ребёнка-«сову» занимать­ся с утра, он запомнит много меньше, чем мог бы. Однако вечернее время - не означа­ет с 10 вечера и до полуночи. Оптимальный вариант для запоминания - с 6 до 9 утра (для «жаворонков») или с 19 до 21 часа вечера (для «сов»). Днём желательно вернуться к давно забытому тихому часу, прилечь или даже поспать. Если ребёнок тяжело засыпает и днём и ночью, можно, посоветовавшись с врачом, дать ему какие-то успокаивающие гомеопатические средства.

За что любите?

САМОЕ лучшее, что роди­тели могут сделать для своих детей, сдающих экзамены - попытаться снять страх и повысить самооценку. Утверждения типа «Если ты любишь маму, то должен сдать экзамен» или «Ты дол­жен сдать экзамен хорошо» с напоминаниями о потрачен­ных на подготовку деньгах никуда не годятся.

Когда ребёнка наставля­ют таким образом, это может привести к неврозу. Ведь детей надо любить не за сданный экзамен или хорошие оценки, а просто потому, что они есть. Лучше использовать выраже­ния спокойной уверенности, например: «Я знаю, у тебя всё получится, ты справишься» или «Конечно, ты сможешь сдать экзамен хорошо».

В случае провала поста­райтесь убедить своё чадо, что это не конец жизни, что ошибки бывают у всех и в следующий раз всё обяза­тельно получится.

свернуть

Как готовиться к экзаменам

01.09.2018

«Как готовиться к экзаменам»

 

Как подготовиться психологически

— Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям, сохраняя спокойствие.

— Если очень трудно собраться с силами и с мыслями, постарайся запомнить сначала самое легкое, а потом переходи к изучению трудного материала.

— Ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию внутреннего напряжения, усталости, достижению расслабления.

Что делать, если устали глаза?

В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если устали глаза, значит, устал и организм: ему может не хватить сил для выполнения экзаменационного задания. Нужно сделать так, чтобы глаза отдохнули. Выполни два любых упражнения:

— посмотри попеременно вверх-вниз (25 секунд), влево — вправо (15 секунд);

— напиши глазами свое имя, отчество, фамилию;

— попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 секунд), потом на листе бумаги перед собой (20 секунд);

— нарисуй квадрат, треугольник — сначала по часовой стрелке, потом в противоположную сторону.

Режим дня

Раздели день на три части:

— готовься к экзаменам 8 часов в день;

— занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе, сходи на дискотеку потанцуй — 8 часов;

— спи не менее 8 часов; если есть желание и потребность, сделай себе тихий час после обеда.

Питание

Питание должно быть 3-4-разовым, калорийным и богатым витаминами. Употребляй в пищу грецкие орехи, молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, шоколад. Еще один совет: перед экзаменами не следует наедаться.

Место для занятий

Организуй правильно свое рабочее пространство. Поставь на стол предметы или картинку в желтой и фиолетовой тональности, поскольку эти цвета повышают интеллектуальную активность.

Как запомнить большое количество материала

Повторяй материал по вопросам. Вначале вспомни и обязательно кратко запиши все, что знаешь, и лишь затем проверь правильность дат, основных фактов. Читая учебник, выделяй главные мысли — это опорные пункты ответа. Научись составлять краткий план ответа отдельно на каждый вопрос на маленьких листочках. В последний день перед экзаменом просмотри листочки с кратким планом ответа.

 

 

 

Как развивать мышление

 1. Хочешь быть умным — научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и молчать, когда нечего больше сказать.
 2. Знания невозможно приобрести без мыслительных усилий, но и само мышление невозможно без знаний.
 3. Развивать мышление — это насыщать свой ум знаниями. Источники знаний могут быть самыми разнообразными: школа, книги, телевидение, люди. Они дают информацию о предметах и явлениях, о человеке.
 4. Мышление начинается с вопросов. Все открытия сделаны благодаря вопросам «Почему?» и «Как?». Учись ставить вопросы и искать ответы на них.
 5. Мышление активизируется тогда, когда готовые стандартные решения не дают возможности достичь желаемого результата. Поэтому для развития мышления важно формировать умение видеть предмет или явление с разных сторон, замечать новое в привычном.
 6. Способность замечать в предмете или явлении различные признаки, сравнивать между собой предметы или явления — необходимое свойство мышления.
 7. Чем большее число признаков, сторон объекта видит человек, тем более гибко и совершенно его мышление. Это умение можно тренировать в играх на сообразительность, в решении логических задач и головоломок.
 8. Мышление и речь неразрывны. Непременное условие развития мышления — свободное изложение прочитанного, участие в дискуссиях, активное использование письменной речи, пересказ другому того, что не до конца понимаешь сам.

Некоторые закономерности запоминания

 1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок учить полезнее, чем короткое изречение.
 2. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше степень понимания.
 3. Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу
 4. Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на простое многократное чтение.
 5. Если работаешь с двумя материалами — большим и поменьше, разумно начинать с большего.
 6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает.

Условия поддержки работоспособности

 1. 1. Чередовать умственный и физический труд.
 2. В гимнастических упражнениях предпочтение следует отдавать кувырку, свече, стойке на голове, так как усиливается приток крови к клеткам мозга.
 3. Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут (оторвать глаза от книги, посмотреть вдаль).
 4. Минимум телевизионных передач!

 

 

свернуть

Как вести себя во время экзаменов

01.09.2018

«Как вести себя во время экзаменов»

Одежда должна быть спокойных тонов. Постарайтесь избегать чересчур ярких, кричащих цветовых сочетаний в одежде, слишком вызывающих деталей костюма, чтобы не спровоцировать отрицательных эмоций у людей, с которыми предстоит вступить в контакт во время экзамена. Всегда помните о чувстве меры. Ничего лишнего! А вот после экзамена — все что хотите.

Рекомендации по поведению до и в момент экзамена

 1. За день до начала экзамена постарайся ничего не делать. Если ты чего-то не доучил, лучше не пытайся. «Перед смертью не надышишься». Отдыхай, развлекайся и постарайся забыть о предстоящем экзамене.
 2. Перед экзаменом обязательно хорошо выспись.
 3. И вот ты перед дверью класса. Успокойся! Скажи несколько раз: «Я спокоен! Я совершенно спокоен». Иди отвечать в первых рядах. Чем дольше ты не будешь заходить и оставаться в окружении переживающих одноклассников, тем больше будет нагнетаться напряжение, чувство неуверенности, страха.
 4. Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мыслями.
 5. Смело входи в класс с уверенностью, что все получится.
 6. Сядь удобно, выпрями спину. Подумай о том, что ты выше всех, умнее, хитрее и у тебя все получится. Сосредоточься на словах «Я спокоен, я совершенно спокоен». Повтори их не спеша несколько раз. Мысли отгонять не стоит, так как это вызовет дополнительное напряжение. В завершение сожми кисти в кулаки.
 7. Выполни дыхательные упражнения для снятия напряжения:

— сядь удобно,

— глубокий вдох через нос (4-6 секунд),

— задержка дыхания (2-3 секунды).

 1. Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в дальнейшем и не задавать лишних вопросов об оформлении тестирования. Тебе все объяснят: как заполнить бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.д.
 2. Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя существуют только часы, регламентирующие время выполнения теста, и бланк с заданием. Торопись не спеша. Читай задания до конца. Спешка не должна приводить к тому, что ты поймешь задание по первым словам, а концовку придумаешь сам.
 3. Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах на которые ты не сомневаешься. Тогда ты успокоишься и войдешь в рабочий ритм. В любом тесте есть вопросы, ответы на которые ты прекрасно знаешь, только соберись с мыслями.
 4. Когда приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в предыдущем, — как правило, задания в тестах не связаны друг с другом.
 5. Действуй методом исключения! Последовательно исключай те ответы, которые явно не подходят.
 6. Если ты сомневаешься в правильности ответа, тебе сложно сделать выбор. Доверься своей интуиции!
 7. Оставь время для проверки своей работы хотя бы для того, чтобы успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.
 8. Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. Ведь тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, а для хорошей оценки достаточно одолеть 70% заданий.

Поведение во время ответа

Если экзаменатор — человек энергичный, то твой вялый, тихий ответ с большим количеством пауз может его разочаровать.

Если же экзаменатор — человек спокойный, уравновешенный, ты рискуешь вызвать у него неосознанное неудовольствие слишком оживленной мимикой, жестикуляцией и громким голосом.

Никогда не забывай о необходимости соблюдения чувства меры. Ничего лишнего!

свернуть